Akkreditering in Simultane Tolking

Akkreditering vir tolking word gewoonlik een maal per jaar in een of twee sentra in die land uitgevoer, maar dit hang daarvan af dat genoeg aansoeke ontvang word om ’n eksaminering by ʼn bepaalde plek ekonomies haalbaar te maak.

Akkreditering word tans slegs vir simultane tolking aangebied; daar word beplan om ander modusse mettertyd by te voeg.

Kandidate word in die taalkombinasie(s) van hulle keuse geëksamineer, met die akkrediteringsertifikaat wat die toepaslike taal/tale en modus reflekteer.

Die akkrediteringseksamen bestaan uit ʼn nagebootste tolkopdrag deur die gebruik van stemopnames en toerusting vir fluistertolking.

Die eksamen word opgeneem en onafhanklik en anoniem deur twee merkers wat deur SAVI aangestel is, beoordeel.

Om aansoek te doen vir deelname aan die eksamen om ’n SAVI-geakkrediteerde tolk in simultane tolking te word, benodig ons die volgende:

Die applikant moet vir ten minste drie maande ’n opbetaalde lid van SAVI wees.

EN

  • In besit wees van ʼn post-sekondêre taalpraktykkwalifikasie* wat in lyn is met die Hoër Onderwys Kwalifikasieraamwerk PLUS bewys van twee jaar se taalpraktykwerk in die toepaslike dissipline (met professionele getuigskrifte) (Kandidate moet afskrifte van hulle akademiese kwalifikasies en akademiese rekord indien.)

OF

Bewys lewer van ten minste vyf jaar se taalpraktykwerk in die toepaslike dissipline (met professionele getuigskrifte)

OF

’n Huidige akkreditasie deur SAVI hê

OF

Lidmaatskap van of huidige akkreditasie deur ʼn FIT lidvereniging hê wat vir die SAVI Raad aanvaarbaar is

  • Kandidate moet na die PowerPoint-voorlegging oor die akkrediteringstelsel op die SAVI webwerf kyk voordat hulle toegelaat sal word om aan enige toets of eksamen deel te neem.
  • Kandidate moet met elke aflegging van ‘n eksamen ʼn afskrif van die etiese kode teken.

* ʼn Taalpraktykkwalifikasie is ʼn kwalifikasie om vir toegepaste taalwerk soos vertaling, tolking, teksredigering, terminologie, leksikografie en taalbeplanning voor te berei; dit sluit nie suiwer taalstudie- of taalonderrigkwalifikasies in nie.

Aflaaiopsies

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Test

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Examination

↓PDF lêer – General Information about the Accreditation Process

↓PDF-lêer  – Accreditation Examination in Simultaneous Interpreting

Indien jy nog enige ander inligting verlang, kom asseblief met ons in aanraking.

Indien jy die akkreditasie toets wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Test af.

Indien jy die akkreditasie eksamen wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Examination af.

Stuur beide ingevulde vorms na exams@translators.org.za