Akkreditering vir Gebaretaaltolking

Akkreditering vir Gebaretaaltolking word gewoonlik een maal per jaar in een of twee sentra in die land uitgevoer, mits genoeg aansoeke ontvang word om ’n eksaminering by ʼn bepaalde plek ekonomies haalbaar te maak. Akkreditering word tans slegs vir simultane tolking aangebied; daar word beplan om ander soorte tolking mettertyd by te voeg. Kandidate word in die taalkombinasie(s) van hulle keuse geëksamineer, met die akkrediteringsertifikaat wat die toepaslike taal/tale en soort tolkingreflekteer. Die akkrediteringseksamen bestaan uit ʼn nagebootste tolkopdrag deur die gebruik van stemopnames en toerusting vir fluistertolking. Die eksamen word opgeneem en onafhanklik en anoniem beoordeel deur twee merkers wat deur SAVI aangestel is.

Om aansoek te doen vir deelname aan die eksamen om ’n SAVI-geakkrediteerde tolk in gebaretaaltolking te word, benodig ons die volgende:

Die applikant moet vir ten minste drie maande ’n opbetaalde lid van SAVI wees.

EN

  • In besit wees van ʼn post-sekondêre taalpraktykkwalifikasie* wat in lyn is met die Hoër Onderwys Kwalifikasieraamwerk PLUS bewys van twee jaar taalpraktykervaring in die toepaslike dissipline (met professionele getuigskrifte). (Kandidate moet afskrifte van hulle akademiese kwalifikasies en akademiese rekord indien.)

OF

Bewys lewer van ten minste vyf jaar taalpraktykervaring in die toepaslike dissipline (met professionele getuigskrifte)

OF

Reeds ’n geldige akkreditasie deur SAVI verwerf het

OF

In besit is van lidmaatskap van of geldige akkreditasie deur ʼn FIT lidvereniging wat vir die SAVI Raad aanvaarbaar is

  • Kandidate moet na die PowerPoint-voorlegging oor die akkrediteringstelsel op die SAVI webwerf kyk voordat hulle toegelaat sal word om aan enige toets of eksamen deel te neem.
  • Kandidate moet met elke aflegging van ‘n eksamen ʼn afskrif van die etiese kode onderteken.

* ʼn Taalpraktykkwalifikasie is ʼn kwalifikasie in toegepaste taalwerk soos vertaling, tolking, teksredigering, terminologie, leksikografie en taalbeplanning; dit sluit nie suiwer taalstudie- of taalonderrigkwalifikasies in nie.

Aflaaiopsies

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Test

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Examination

↓PDF lêer – General Information about the Accreditation Process

↓PDF-lêer  – Accreditation Examination in Sign Language Interpreting

Indien jy verdere inligting verlang, kom asseblief met ons in aanraking.

Indien jy die akkreditasie toets wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Test af.

Indien jy die akkreditasie eksamen wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Examination af.

Stuur beide ingevulde vorms na exams@translators.org.za