Beurse vir vertaal- of tolkstudie/taalpraktyk

Oproep vir aansoeke: Agtergrond

2021 BEURSAANSOEKE SAL IN NOVEMBER 2020 OPEN

Die Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut (SAVI) is ’n vereniging wat in 1956 gestig is met die doel om die belange van die vertaalberoep in Suid-Afrika te bevorder. In die konteks van ’n hedendaagse Suid-Afrika met sy 11 amptelike tale strewe SAVI nou ook na die daarstelling van ’n kultuur van veeltaligheid en die ontwikkeling van ’n tradisie van vertaling en tolking in die Suid-Afrikaanse tale.

Om in die praktyk aan die idee van veeltaligheid uitdrukking te gee, vereis egter dat daar gebruik gemaak word van bekwame en behoorlik opgeleide taalwerkers soos vertalers en tolke. Omdat SAVI besorg is oor die onvoldoende aantal opgeleide taalwerkers in Suid-Afrika is daar in 1993 besluit om ’n Ontwikkelingskomitee op die been te bring. Die opdrag van hierdie komitee is om fondse in te samel en bystand beskikbaar te stel aan verdienstelike studente in vertaling en/of tolking, veral in die voorheen gemarginaliseerde tale.

Studiebeurse vir 2020

Die Instituut sal in 2021 weer twee beurse beskikbaar stel (die bedrag sal nog bepaal word).

Wie kwalifiseer vir ’n SAVI-beurs?

Die SAVI-beurse is slegs beskikbaar vir studente wat finansieel behoeftig is. Studente in hul tweede, derde en vierde jaar kwalifiseer vir die SAVI-beurse. Suksesvolle aansoekers moet ’n beëdigde verklaring indien wat bevestig dat hulle geen ander beurse of befondsing ontvang het om dieselfde uitgawes te dek as waarvoor die SAVI-beurs toegeken is nie. Hulle sal ook moet kan bewys dat hulle toegang het tot ander befondsing om die res van hul uitgawes en fooie vir die jaar te dek.

Benewens bogenoemde moet beursaansoekers –

  • by ’n Suid-Afrikaanse tersiêre instelling vir formele opleiding in vertaling, tolking en/of ander aspekte van taalpraktyk geregistreer wees;
  • in die tweede, derde of vierde jaar van ’n voorgraadse kwalifikasie in vertaling, tolking en/of taalpraktyk wees;
  • ’n gemiddelde punt van meer as 65% vir alle vakke in taalpraktyk in hul studies in 2019 behaal het;
  • nie enige van die vakke gedruip het waarvoor hulle geregistreer het in die jaar wat hulle die beurs ontvang nie;
  • Suid-Afrikaanse burgers wees; en in kombinasies van die amptelike tale werksaam wees.

Hoe word die beurse toegeken?

Aangesien SAVI-befondsing vir beurse beperk is, is dit belangrik dat beurse toegeken word aan studente met ’n goeie kans op sukses in hul studies en wat waarskynlik ’n positiewe bydrae tot die beroep sal maak ná die voltooiing van hul kwalifikasie. Om hierdie rede word aansoekers ook op grond van hul punte tot op hede geassesseer, alhoewel finansiële behoefte die primêre kriterium is. Ander faktore wat dalk in ag geneem kan word, is vorige SAVI-studiebeurse, professionele betrokkenheid en taalkombinasies. SAVI is nie in ’n posisie om beurse aan te bied om die volle koste van ’n studiekursus te dek nie en dus sal dit sinneloos wees om ’n beurs toe te ken aan ’n student wat oor geen middele beskik om die oorblywende koste te dek nie. Soos hierbo genoem, sal die Instituut dus van enige suksesvolle aansoekers vereis om te bewys dat die SAVI-beurs hulle in ’n posisie sal plaas om die totale bedrag met betrekking tot hul kursus vir die jaar te kan betaal vóór die toekenning van die beurs. Hulle word ook verplig om besonderhede bekend te maak oor enige ander studiebeurse wat hulle ontvang het of verwag om te ontvang.

Let wel dat sou ’n studiebeurs toegeken word, die beurs slegs uitbetaal sal word wanneer bewys van registrasie vir die betrokke kursus vir daardie jaar ingedien is. Beurse word in twee dele uitbetaal: 50% aan die begin van die jaar en die oorblywende 50% in die tweede semester ná indiening van die student se uitslae van die eerste semester wat ’n gemiddelde punt vir alle vakke in taalpraktyk van meer as 65% toon.

Aansoekprosedure

Die beursaansoekvorm kan by die SAVI-kantoor aangevra word by office@translators.org.za. Aansoeke open elke jaar vanaf November. Aansoeke moet teen 28 Februarie elke jaar ingedien word. Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie.