Korporatiewe Akkreditering

Korporatiewe akkreditering is slegs vir taalkantoorlede beskikbaar, nie vir agentskappe nie.

Slegs geakkrediteerde lede het stemreg in die Instituut, en dit is ook op korporatiewe lede van toepassing. Korporatiewe akkreditering verskil van individuele akkreditering en is daarop gerig om seker te maak dat die hoogste standaarde in alle opsigte in die professie gehandhaaf word.

Waarde van akkreditering

  • Akkreditering vir korporatiewe lede stel hierdie lede in staat om ten volle aan die werksaamhede van die Instituutdeel te neem.
  • Akkreditering lewer bewys van korporatiewe lede se verbintenis tot die Instituut, yoy die professie en tot hulle professionele ontwikkeling.

Verband tussen korporatiewe akkreditering, individuele akkreditering en stemreg

Korporatiewe akkreditering vir taalkantore is op die akkreditering van individuele werknemers gebaseer. In sulke gevalle is die korporatiewe lid verantwoordelik vir die fooie wat met die toetsing van die individuele werknemers verband hou. Wanneer die vereiste aantal lede geakkrediteer is of daar aan ander vereistes voldoen word, sal die korporatiewe lid een stem in die werksaamhede van die Instituut bekom, wat deur die geregistreerde verteenwoordiger van die korporatiewe lid uitgeoefen sal word. Hierdie stem hou nie verband met enige individuele stem wat ʼn werknemer deur akkreditering en individuele lidmaatskap mag bekom het nie.

Die individu sal sonder om ʼn individuele lid te word hulle persoonlike akkreditasie behou vir so lank as wat hulle in diens van die korporatiewe lid bly.Indien ‘n individu as werknemer van ‘n korporatiewe lid geakkrediteer is, kan hulle op ʼn individuele stem in die werksaamhede van die Instituut geregtig wees indien hulle ook as individuele lede van die Instituut registreer deur die helfte van die gewone individuele ledegeld te betaal.

Werknemers van ‘n korporatiewe lid wat alreeds geakkrediteer was ten tye van die korporatiewe lid se aansluiting by die Instituut sal hulle akkreditasie behou sonder om as individuele lede te registreer solank as wat hulle in diens van die korporatiewe lid bly. Indien hulle die korporatiewe lid verlaat of indien die lidmaatskap van die korporatiewe lid beëindig of teruggetrek word, moet hulle binne een maand as individuele lede van die Instituut registreer of hulle sal hul akkreditasie verbeur. Indien hulle verkies om ʼn individuele stem in die Instituut se werksaamhede uit te oefen, moet hulle ook as individuele lid registreer deur die helfte van die gewone individuele ledegeld te betaal.

Proses van korporatiewe akkreditering van taalkantoorlede

Om vir akkreditering in aanmerking te kom, moet taalkantore reeds ten minste een jaar lank  ʼn SAVI-lid wees en geen hangende dissiplinêre aksies of uitsprake teen hulle hê nie. Akkreditasie sal toegestaan word indien ʼn minimum van 25% van ʼn kantoor se werknemers by SAVI geakkrediteer is.

Die akkreditering van ʼn kantoor se werknemers volg dieselfde proses as dié van individuele lede.

Die eksamenfooie word deur die korporatiewe lid betaal en die akkreditering bly geldig slegs vir so lank as wat die werknemer in diens van die korporatiewe lid bly.

Individue wat as werknemers van ‘n korporatiewe lid geakkrediteer is,kom vir ’n individuele stem in die Instituut se aangeleenthede in aanmerking indien hulle ook as individuele lede van die Instituut registreer deur die helfte van die gewone individuele ledegeldte betaal.

Indien die korporatiewe lidmaatskap verval of teruggetrek word, sal die akkreditasie van al die werknemers verstryk tensy hulle binne een maand nadat die korporatiewe lid se lidmaatskap gestaak is as individuele lede van die Instituut registreer.

Voordele van taalkantoor akkreditering

  • Deur die vereiste getal geakkrediteerde werknemers te hê om korporatiewe geakkrediteerde status te behaal, word die kantoor se verbintenis tot bekwaamheid in die professie bevestig.
  • Akkreditering kan deurslaggewendwees om kliënte en studente daarvan te oortuig dat dit die moeite werd is om met die kantoor te assosieer.

Geakkrediteerde kantore sal die SAVI embleem saam met ’n bevestiging van hulle geakkrediteerde status in bemarkings- en promosiemateriaal kan gebruik. Dit sal tot hulle professionele geloofwaardigheid bydra en ʼn positiewe beeld uitdra.

Behoud van geakkrediteerde status

Vir ʼn taalkantoor om sy geakkrediteerde status te behou, moet ʼn lys van sy huidige werknemers en hulle geakkrediteerde status elke jaar met die hernuwing van lidmaatskap voorgelê word sodat nakoming gekontrolleer kan word.

Koste

Die aansoekfooi vir ʼn taalkantoor se akkreditering is dieselfde as die fooi vir ʼn individuele akkrediteringseksamen, en die toepaslike fooie vir die individuele akkrediteringseksamens moet ook betaal word.

Prosedure

Lede wat vir akkreditering aansoek wil doen, moet die toepaslike aansoekvorm aanvra om die proses in werking te stel. Tree met die SAVI akkrediteringsbeampte in verbinding by exams@translators.org.za.

Aflaaiopsies

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Test

↓DOC lêer – Application for the SATI Accreditation Examination

↓PDF-lêer – SATI Corporate Accreditation

Tree met die SAVI akkrediteringsbeampte in verbinding by exams@translators.org.za

Indien jy die akkreditasie toets wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Test af.

Indien jy die akkreditasie eksamen wil doen, laai asb. die SATI Application for Accreditation Examination af.

Stuur beide ingevulde vorms na exams@translators.org.za